Photos : Cimoli Giancarlo (Chairman CER)
     
   
Cimoli Giancarlo

Photo 1: Nr. 163-6371
   
     
Ludewig Dr. Johannes & Cimoli Giancarlo

Photo 2: Nr. 163-6356
Ludewig Dr. Johannes & Cimoli Giancarlo

Photo 3: Nr. 163-6360
Ludewig Dr. Johannes & Cimoli Giancarlo

Photo 4: Nr. 163-6366
     
 
Ludewig Dr. Johannes & Cimoli Giancarlo

Photo 5: Nr. 163-6362
Ludewig Dr. Johannes & Cimoli Giancarlo

Photo 6: Nr. 163-6344
 
     
 
Cimoli Giancarlo & Vinck Karel & Schouppe Etienne

Photo 7: Nr. 164-6432
Cimoli Giancarlo & Vinck Karel & Schouppe Etienne

Photo 8: Nr. 164-6431
 
     
 
Group Photo
Published DVZ 06/02/03 Page 16
Photo 9: Nr. 164-6434
Group Photo

Photo 10: Nr. 164-6433